Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn.  De belangrijkste besluiten en publicaties zijn op deze website als download beschikbaar.

Bestuursstukken

1. Bestuursstukken en agenda’s
2. Bestuurlijke adviescommissies

Bekendmakingen

Documentatie

1. Kaderdocumenten

    a. Gemeenschappelijke regeling VRU
    b. Bijdrageverordening VRU 2015 na 1e wijziging
    c. Delegatiebesluit VRU 2015 na 1e wijziging
    d. Mandaatregeling VRU 2015, incl. 1e wijziging Mandatenregister
    e. Ondermandaatregeling VRU 2015
    f.  Reglement van orde voor het algemeen bestuur
    g. Model taakuitvoeringsovereenkomst
    h. Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017

2. Beleidsdocumenten

    a. Beleidsplan 2016 - 2019
        - Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat
     Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit AB 2015
     Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit DB 2018
        - Beleidsplan OTO VRU 2016-2019
    b. Regionaal Risicoprofiel, Actualisatie
    c. Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020
    d. Beleid Rampbestrijdings- en Incidentsbestrijdingsplannen

Het vastgestelde rampbestrijdingsplan BASF is openbaar. Het ontwerp is te raadplegen op overheid.nl. Tussen het vastgestelde en ontwerp rampbestrijdingsplan is geen verschil. 

    e. Evaluatiebeleid, Leren van incidenten
    f. Handhavingsbeleid industriële veiligheid
    g. Visie op de VRU-organisatie
    h. Beleid inkoop en aanbesteding VRU:
        -  Inkoopbeleid      
        - Algemene inkoopvoorwaarden VRU
    i. Nota activabeleid VRU
    j. Visie op verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.
   k. Beleid informatiebeveiliging

 3. Financiële documenten

    a. Financiële verordening VRU
    b. Controleverordening VRU
    c. Treasurystatuut VRU
    d. Begrotingen
        - Programmabegroting 2019 en 1e wijziging begroting 2018
        - VRU Programmabegroting 2018, incl. 1e wijziging VRU Programmabegroting 2017
        - 2e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht
        - Programmabegroting 2016, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2015, incl. 1e wijziging
    e. Jaarstukken
        - Jaarstukken 2017
        - Jaarstukken 2016
        - Jaarstukken 2015

4. Overige Regelingen

    a. Organisatieverordening VRU 2015, incl. 7e wijziging, 1e tranche
        Ondertekeningsprotocol VRU v2018 1 met lijst publicatieversie
        Aanwijzing procesverantwoordelijke functionarissen
        Instelling platforms VIC, OPC en RIC
    b. Aanwijziging plaatsvervangend commandant brandweer
    c. Rechtspositie VRU, eigen regelgeving (UVRU)
    d. Regeling melden vermoeden misstand
    e. Operationele Regeling VRU, incl. 3e wijziging 
    f.  Algemene privacyregeling VRU
        - Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
        - Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen VRU
    g.  Klachtenregeling VRU 2015
    h. Regeling bezwaarschriften VRU
    i.  Integriteitsbeleid Veiligheidsregio Utrecht, incl. Gedragscode 
    j.  Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
    k. Archiefverordening Veiligheidsregio Utrecht 2006, geldig tot en met 28 februari 2019
        Archiefverordening VRU, geldig vanaf 1 maart 2019
    l.  Mandaat portefeuillehouder personeel & organisatie
    m. Ondermandaat portefeuillehouder P&O aan Voorzitter voor besluit op bezwaar